본문바로가기

글로벌 링크

Lịch sử Nghị viện

홈으로 외국어 안내
(For Foreigners)
베트남어 Tiếng Việt Lịch sử Nghị viện
Dấu mốc của Hội đồng thành phố Anyang

Sau khi ban hành và thực hiện Luật biện pháp tạm thời đối với thủ tục hành chính địa phương Luật số 8 ngày 17 tháng 7 năm 1949, Luật chính quyền địa phương số 32 ngày ngày 4 tháng 7 năm 1949 đã được công bố lần đầu tiên và hệ thống chính quyền địa phương với ý nghĩa hình thức được bắt đầu (Quy định chỉ giới hạn những vấn đề liên quan đến cơ quan thực thi của chính quyền địa phương và quyền hạn của cơ quan đó, cơ quan hỗ trợ, cơ quan hành chính địa phương cấp dưới, cơ quan tài chính)

 
 • 2022
  • 06. 01

   Thành lập Hội đồng thành phố Anyang kỳ 9 gồm 20 Nghị sĩ thông qua Cuộc bầu cứ địa phương đồng thời toàn quốc lần thứ 8
   Nhiệm kỳ: Ngày 1 tháng 7 năm 2022 –Ngày 30 tháng 6 năm 2026

 • 2018
  • 06. 13

   Thành lập Hội đồng thành phố Anyang kỳ 8 gồm 21 Nghị sĩ thông qua Cuộc bầu cứ địa phương đồng thời toàn quốc lần thứ 7
   Nhiệm kỳ: Ngày 1 tháng 7 năm 2018 –Ngày 30 tháng 6 năm 2022

 • 2014
  • 06. 04

   Thành lập Hội đồng thành phố Anyang kỳ 7 gồm 22 Nghị sĩ thông qua Cuộc bầu cứ địa phương đồng thời toàn quốc lần thứ 6
   Nhiệm kỳ: Ngày 1 tháng 7 năm 2014 –Ngày 30 tháng 6 năm 2018

 • 2010
  • 06. 02

   Thành lập Hội đồng thành phố Anyang kỳ 6 gồm 22 Nghị sĩ thông qua Cuộc bầu cứ địa phương đồng thời toàn quốc lần thứ 5
   Nhiệm kỳ: Ngày 1 tháng 7 năm 2010 –Ngày 30 tháng 6 năm 2014

 • 2006
  • 05. 31

   Thành lập Hội đồng thành phố Anyang kỳ 5 gồm 20 Nghị sĩ thông qua Cuộc bầu cứ địa phương đồng thời toàn quốc lần thứ 4
   Nhiệm kỳ: Ngày 1 tháng 7 năm 2006 –Ngày 24 tháng 6 năm 2010

 • 2002
  • 06. 13

   Thành lập Hội đồng thành phố Anyang kỳ 4 gồm 31 Nghị sĩ thông qua Cuộc bầu cứ địa phương đồng thời toàn quốc lần thứ 3
   Nhiệm kỳ: Ngày 1 tháng 7 năm 2000 –Ngày 30 tháng 6 năm 2006

 • 1998
  • 06. 04

   Thành lập Hội đồng thành phố Anyang kỳ 3 gồm 30 Nghị sĩ thông qua Cuộc bầu cứ địa phương đồng thời toàn quốc lần thứ 2
   Nhiệm kỳ: Ngày 1 tháng 7 năm 1998 –Ngày 30 tháng 6 năm 2002

 • 1995
  • 06. 27

   Thành lập Hội đồng thành phố Anyang kỳ 2 gồm 43 Nghị sĩ thông qua Cuộc bầu cứ địa phương đồng thời toàn quốc lần thứ 1
   Nhiệm kỳ: Ngày 1 tháng 7 năm 1995 –Ngày 30 tháng 6 năm 1998

 • 1991
  • 03. 26

   Cấu thành thế hệ đầu tiên của hội đồng thành phốHội đồng thành phố Anyang bằng cuộc bầu cử hội đồng của hội đồng địa phương
   Số nghị viên: 33 người
   Nhiệm kỳ: Ngày 1 tháng 7 năm 1991 –Ngày 30 tháng 6 năm 1995

 • 1990
  • 12. 31

   Ban hành Luật bầu cử thành viên Nghị viện địa phương (Luật số 4311)

  • 12. 15

   Sửa đổi Luật chính quyền địa phương

 • 1961
  • 05. 16

   Giải thể hội đồng địa phương căn cứ theo điều 4 lệnh bố cáo của chính phủ

 • 1952
  • 06. 04

   Cấu thành hội đồng địa phương thông qua cuộc tổng bầu cử hội đồng địa phương

 • 1949
  • 06 . 04

   Thực thi chế độ tự trị địa phương, công bố luật tự trị địa phương đầu tiên dựa trên điều 32 của luật định


주소 및 연락처, 저작권정보

안양시의회 의원프로필

홍길동

주요 경력

<학력사항>
<경력사항>
x close