본문바로가기

글로벌 링크

Cơ cấu Nghị viện

홈으로 외국어 안내
(For Foreigners)
베트남어 Tiếng Việt Cơ cấu Nghị viện
Tổ chức/Cơ cấu

Nghị viện bao gồm đoàn chủ tịch có một Chủ tịch, 1 Phó chủ tịch và 4 Uỷ ban thường trực bao gồm Uỷ ban chỉ đạo Nghị viện, Uỷ ban kinh tế và vấn đề chung, Uỷ ban Môi trường, Uỷ ban xây dựng thảnh phố.
Ngoài ra còn có các Uỷ ban đặc biệt được thiết lập theo nghị quyết của phiên họp chính khi cần thiết

Tổ chức

 • Chủ tịch
  • Phó chủ tịch
   • Ban thường trực Ban đặc biệt
    • Ban điều hành hội đồng
    • Ban kinh tế hành chính
    • Ban y tế, môi trường, nguồn nước
    • Ban xây dựng đô thị

Văn phòng Nghị viện

 • Trưởng văn phòng Nghị viện
  • Ủy viên chuyên môn điều hành hội đồng Ủy viên chuyên môn kinh tế hành chính Ủy viên chuyên môn y tế, môi trường, nguồn nước Ủy viên chuyên môn xây dựng đô thị
  • Ban lập pháp Ban nghị sự Ban tuyên truyềnđội hỗ trợ chính sách
 • Chủ tịch đại diện cho Nghị viện tổng hợp nghị sự, duy trì trật tự trong cuộc họp và giám sát công việc của Nghị viện.
 • Phó chủ tịch thực hiện các công việc trên khi Chủ tịch bị tai nạn.
 • Uỷ ban thường trực xử lý thẩm định đề xuất, nghị sự thuộc thẩm quyền của mình.
 • Trưởng văn phòng Nghị viện tiếp nhận sự chỉ đạo giám sát của Chủ tịch và điều hành công việc của văn phòng, chỉ đạo, giám sát các nhân viên trực thuộc.
 • Cần có thành viên chuyên môn về Chủ tịch, nghị sự, tuyên truyền để công việc của Nghị viện thực hiện hiệu quả.
 • Thành viên chuyên môn báo cáo xem xét nghị sự của Uỷ ban và lập báo cáo thẩm định, hỗ trợ tiến hành nghị sự.

주소 및 연락처, 저작권정보

안양시의회 의원프로필

홍길동

주요 경력

<학력사항>
<경력사항>
x close