본문바로가기

글로벌 링크

Văn phòng thư ký Nghị viện

홈으로 외국어 안내
(For Foreigners)
베트남어 Tiếng Việt Văn phòng thư ký Nghị viện

Đây là hướng dẫn số điện thoại của văn phòng thư ký Nghị viện.

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의회사무국 전화번호 안내 (실/팀, 전화번호, 담당업무)
Đội nhóm / Phòng số điện thoại Phụ trách
Văn phòng thư ký 031-8045-2506 Trưởng ban thư ký Nghị viện
Uỷ ban chuyên môn chỉ đạo Nghị viện 031-8045-2505 Trợ lý Uỷ ban chỉ đạo Nghị viện
Uỷ ban chuyên môn lập pháp 031-8045-5929 Hỗ trợ và xem xét lập pháp cho các đề xuất liên quan đến pháp luật
Uỷ ban chyên môn kinh tế và vấn đề chung 031-8045-2532 Trợ lý Uỷ ban kinh tế và vấn đề chung
Uỷ ban chuyên môn môi trường 031-8045-2531 Trợ lý củaUỷ ban chuyên môn môi trường
Uỷ ban chuyên môn xây dựng thành phố 031-8045-2533 Trợ lý Uỷ ban chuyên môn xây dựng thành phố
Ban lập pháp 031-8045-2523 Lập kế hoạch và nghi thức của Nghị viện
Phòng thư ký Chủ tịch 031-8045-2500 Đi cùng và quản lý lịch trình của Chủ tịch Nghị viện
Ban nghị sự 031-8045-5921 Thực hiện nghị sự và vận hành phiên họp chính v.v.
Bantuyên truyền 031-8045-5921 Toà bộ công việc tuyên triền của Nghị viện

주소 및 연락처, 저작권정보

안양시의회 의원프로필

홍길동

주요 경력

<학력사항>
<경력사항>
x close